top of page

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd op: 25 juli 2022.

 

Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen de advocaten van MyAdvice (‘we’ of ‘ons’) en hun cliënt (de ‘cliënt’, ‘u’ of ‘uw’). Andere voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar als deze uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaandelijk werden aanvaard door de uitvoerende advocaat.

Deze Algemene Voorwaarden worden aan u overgemaakt vóór we met de werkzaamheden starten. Door de toekenning van een opdracht aan een advocaat van MyAdvice (de ‘uitvoerende advocaat’) erkent u dat u voorafgaandelijk kennis hebt genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze onvoorwaardelijk hebt aanvaard.

 

Dienstverlening door MyAdvice

U kunt ons consulteren voor de volgende diensten (de 'Diensten'):

  • juridische adviesverlening;

  • het opstellen, onderhandelen en nakijken van contracten;

  • onderhandeling en bemiddeling;

  • bijstand bij gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

 

We houden u steeds op de hoogte over de uitvoering van onze opdracht en het verloop van uw dossier. U verbindt zich ertoe ons tijdig en gedurende de volledige duur van onze opdracht alle relevante informatie aan ons door te geven. U staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door u verstrekte informatie. We zijn niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie die door u werd verstrekt.

 

We communiceren hoofdzakelijk via e-mail, video call of telefoon met u. Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren om de veiligheid van onze communicatienetwerken te garanderen is de veiligheid van dergelijke communicatie nooit 100% te garanderen. Wij kunnen dan ook geen garanties geven met betrekking tot de veiligheid van onze communicatienetwerken of de vertrouwelijkheid van uw gegevens wanneer zij over deze netwerken verstuurd worden. Het blijft uw verantwoordelijkheid om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van uw computer of informaticasysteem. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade ten gevolge van de ontvangst of het gebruik van elektronische documenten die door de uitvoerende advocaat zijn verstuurd.

 

U dient er rekening mee te houden dat de uitvoerende advocaat vóór de aanvaarding van uw dossier moet nagaan of er geen belangenconflicten zijn. Indien wij een dergelijk belangenconflict vaststellen, stellen wij u daarvan tijdig op de hoogte en moeten wij ons van elke verdere tussenkomst onthouden.

Witwaspreventie   

Wij zijn onderworpen aan de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze wetgeving wil het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegengaan en legt advocaten daartoe enkele dwingende verplichtingen op waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes. Hierdoor zijn we verplicht onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie hebben wij ook een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat we extra informatie moeten opvragen. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting geldt zowel voor onze cliënten zelf (natuurlijke personen en rechtspersonen) als hun lasthebbers (zoals de bestuurders van vennootschappen). 

 

Wanneer we bij de uitoefening van de door de witwaswetgeving beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan we weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, zijn we verplicht om dit onmiddellijk te melden aan onze Stafhouder, behalve wanneer onze werkzaamheden bestaan uit het bepalen van de rechtspositie van onze cliënt of de verdediging of vertegenwoordiging van onze cliënt in (verband met) een gerechtelijke procedure. Onze Stafhouder beslist of hij/zij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze verplichtingen doen geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken. 

 

Ereloon en onkosten

De uitvoerende advocaat komt met u een vergoeding overeen voor de diensten en kosten verbonden aan uw dossier. Elke overeengekomen vergoeding is exclusief btw. Afhankelijk van het concreet dossier, kan de kosten- en ereloonstaat uit de volgende elementen bestaan:

  • Ereloon: de vergoeding voor de Diensten geleverd door de uitvoerende advocaat;
  • Kantoor-en administratiekosten: deze kosten worden forfaitair berekend volgens de overeengekomen bedragen;
  • Kosten van derden: dit zijn kosten die de uitvoerende advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, bv. het gerecht, vertalers of openbare instanties. Gerechtsdeurwaarderskosten worden in principe rechtstreeks aan u gefactureerd.

Het is voor advocaten gebruikelijk en zelfs verplicht om vóór de aanvang van de Diensten één of meerdere voorschotten te vragen. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat wordt bepaald in functie van de verwachte tijdsbesteding. In de daaropvolgende staat van erelonen en kosten worden de betaalde voorschotten in mindering gebracht. U heeft steeds het recht om een gedetailleerd overzicht van geleverde prestaties te vragen.

Facturatie en betalingsvoorwaarden

 

Tenzij anders overeengekomen, ontvangt u een factuur op het einde van elke kalendermaand waarin de Diensten geleverd werden. U gaat ermee akkoord dat de facturen naar uw opgegeven e-mailadres verstuurd worden, tenzij anders werd overeengekomen.

 

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag heeft de uitvoerende advocaat vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het recht om nalatigheidsinteresten aan te rekenen tegen een rentevoet van 10%. Per ingebrekestelling wordt eveneens een administratieve kost van € 25 aangerekend.

In geval van onenigheid over de factuur dient u binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk contact op te nemen met de uitvoerende advocaat en een gedetailleerde beschrijving te geven van de redenen van uw betwisting. De uitvoerende advocaat streeft ernaar dit onmiddellijk minnelijk met u te regelen.

 

Bij afwezigheid van protest binnen de vervaltermijn, gaat de uitvoerende advocaat ervan uit dat de factuur werd aanvaard.  Ook de betaling van een factuur wordt beschouwd als de aanvaarding ervan.

De uitvoerende advocaat heeft het recht om haar Diensten in het dossier zonder verdere kennisgeving op te schorten zodra de vervaldag bereikt is en geen of onvolledige betaling werd ontvangen. 

 

Beroep op derden

 

De uitvoerende advocaat kan bij de uitvoering van haar Diensten derden inschakelen voor specifieke opdrachten. 

 

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat u de keuze daarvan aan de uitvoerende advocaat. Andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, worden steeds gekozen in overleg met u.

 

De uitvoerende advocaat is niet aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid van zulke derden, ongeacht of die derde diens factuur richt aan de uitvoerende advocaat dan wel rechtstreeks aan u. De uitvoerende advocaat is eveneens gemachtigd om namens u, en zonder uw voorafgaande schriftelijk akkoord, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van zulke derden te aanvaarden.


Derdengelden

 

De uitvoerende advocaat stort alle bedragen die zij voor u ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan u. Indien de uitvoerende advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij u op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. 

 

De uitvoerende advocaat mag op de bedragen die zij voor u ontvangt sommen inhouden ter dekking van openstaande voorschotten of kosten- en ereloonstaten. Zij brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan uw recht om de ereloonstaten te betwisten en de betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. Het feit dat de uitvoerende advocaat openstaande voorschotten of kosten- en ereloonstaten op dergelijke bedragen inhoudt, verandert niets aan uw verplichting om de daarop verschuldigde btw te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de uitvoerende advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde btw-bedrag te voldoen.

 

De uitvoerende advocaat stort alle bedragen die zij van u ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden. 

 

Aansprakelijkheid

 

Elke advocaat van MyAdvice is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid. De burgerlijke aansprakelijkheid van elke advocaat van MyAdvice is verzekerd tot een bedrag van 2.500.000, 00 EUR per schadegeval bij MS Amlin Insurance SE (Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel) als hoofdverzekeraar onder de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten, Orde van Vlaamse Balies, polis LXX034899. De medeverzekeraars zijn: Zurich Insurance plc, Belgium Branch (Da Vincilaan 5, 1930 Zaventem) en KBC Verzekeringen nv, Professor R. Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven). De verzekeringsmakelaar is Van Breda Risk & Benefits nv (Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen). 

 

Bovenvermelde verzekering is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de advocaat in kwestie uitvoert vanuit haar in België gevestigde kantoor en onder voorbehoud van in de polissen opgenomen verduidelijkingen en uitzonderingen. Zijn echter niet verzekerd: de eisen die ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

 

Indien gewenst, kan u een kopie van de verzekeringspolis verkrijgen. U wordt geïnformeerd dat voor de specifieke behandeling van een dossier, onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits een bijkomende premie wordt betaald. In dat geval wordt een aanvullende overeenkomst gesloten tussen u en de uitvoerende advocaat. Wanneer u dit niet wilt, erkent u dat de bovenvermelde verzekering voldoende is en aanvaardt u dat de vergoeding van de schade die u lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de uitvoerende advocaat beperkt wordt tot het bedrag waarvoor deze advocaat verzekerd is. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de uitvoerende advocaat. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt (zonder dat de uitvoerende advocaat fout heeft aan deze weigeringsbeslissing), wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de uitvoerende advocaat in hoofdsom, kosten en interesten beperkt tot het bedrag van de ereloonstaat voor de geleverde Diensten tot op de datum van de beroepsfout.

 

U vrijwaart de uitvoerende advocaat tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht die u heeft gegeven of de werkzaamheden die voor u zijn verricht (zoals met betrekking tot intellectuele eigendom, bedrijfsgeheimen en verwerking van persoonsgegevens).

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

In het kader van de uitvoering van de Diensten verwerken we persoonsgegevens van de cliënt of, als de cliënt een rechtspersoon is, persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van de cliënt. Als de cliënt een natuurlijke persoon is, beroepen we ons op de noodzakelijkheid van die verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt. Als de cliënt een rechtspersoon is, beroepen we ons op ons legitiem belang om de overeenkomst met de cliënt te kunnen uitvoeren, en brengen we de personeelsleden en aangestelden van de cliënt op de hoogte van de verwerking van hun persoonsgegevens door ons. Zonder afbreuk te doen aan het beroepsgeheim worden persoonsgegevens van de cliënt of diens personeelsleden en aangestelden doorgegeven aan de derden die onze diensten beoordelen. De cliënt of diens personeelsleden en aangestelden hebben een recht op inzage, rechtzetting, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar, en een recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Meer informatie over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken en over de rechten die de cliënt of haar personeelsleden of aangestelden hebben, is opgenomen in de Privacyverklaring.

 

Beëindiging van de overeenkomst

 

U kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de uitvoerende advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat stuurt dan de eindfactuur voor de geleverde Diensten of gemaakte kosten tot aan de beëindiging van de overeenkomst. 

Op eerste verzoek bezorgt de uitvoerende advocaat u de stukken van het dossier terug. Het dossier dient steeds op kantoor opgehaald te worden, tenzij met de opvolgende advocaat anders wordt overeengekomen.

De uitvoerende advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst wegens redenen met betrekking tot de toepasselijke deontologische regels en/of wegens andere omstandigheden die de dienstverlening moeilijk of onmogelijk maken. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de uitvoerende advocaat haar prestaties staakt, houdt de uitvoerende advocaat rekening met uw mogelijkheid om tijdig de nodige bijstand van een andere advocaat te verkrijgen. Op eerste verzoek maken wij uw dossier over aan de nieuwe advocaat.

 

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele rechten die tijdens de uitvoering van de Diensten ontstaan, zijn en blijven de eigendom van de uitvoerende advocaat. Behoudens uitdrukkelijke bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur.

Wijzigingen

 

We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen om juridische, technische of economische redenen. We brengen u op een gepaste wijze op de hoogte van dergelijke wijzigingen, bv. via onze website. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden treedt in werking vanaf de kennisgeving. 

 

Toepasselijk recht 

 

Bij een geschil proberen de uitvoerende advocaat en de cliënt eerst  het geschil in der minne te regelen. Indien dit niet mogelijk is, valt elke betwisting betreffende de overeenkomst en relatie tussen de uitvoerende advocaat en de cliënt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

 

Het Belgisch recht is bovendien van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht op grond waarvan het recht van een ander land van toepassing zou zijn.

 

Varia

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aan. Een dergelijk nietige of ongeldige bepaling wordt zo vlug mogelijk vervangen door een bepaling die de aard en het doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

bottom of page