top of page

Gebruiksvoorwaarden website

Laatst gewijzigd op: 25 juli 2022.

 

Deze gebruiksvoorwaarden (de 'Gebruiksvoorwaarden') zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de website beschikbaar op www.myadv.online (de 'Website') uitgebaat door MyAdvice ('we' of 'ons'). 

 

We vragen u vriendelijk om de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens u verder surft op de Website. Door deze Website verder te gebruiken, stemt u volledig in met onze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht om de Website niet verder te gebruiken.

 

MyAdvice is een groepering van twee advocaten: 

 

 • Ana Maria Franken, lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Antwerpen (http://www.balieantwerpen.be) en houder van de titel van advocaat in België. Zij oefent het beroep van advocaat uit als natuurlijke persoon.

  • Adres: 2140 Borgerhout, Langstraat 36

  • Ondernemingsnummer: 0830.003.561 (RPR Antwerpen)

  • BTW-nummer: BE 0830.003.561.

 

 • Mieke Gonnissen, lid van de Orde van Advocaten bij de balie te Antwerpen (http://www.balieantwerpen.be) en houder van de titel van advocaat in België. Zij oefent het beroep van advocaat uit als natuurlijke persoon.

  • Adres: 2140 Borgerhout, Arthur Matthyslaan 24/3;

  • Ondernemingsnummer: 0812.430.329 (RPR Antwerpen)

  • BTW-nummer BE 0812.430.329

 

Beide advocaten zijn onderworpen aan de Codex Deontologie voor Advocaten van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) en de aanvullende bepalingen die gelden voor de leden van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.

 

Contactgegevens

A: Soetenborgh Bedrijvencentrum – Van Luppenstraat 57, 2018 Antwerpen

T: +32 487 40 77 13

E: contact@myadv.online

MyAdvice diensten

De advocaten van MyAdvice leveren de volgende diensten:

 • juridische adviesverlening;

 • het opstellen, onderhandelen en nakijken van contracten;

 • onderhandeling en bemiddeling;

 • bijstand bij gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

Afhankelijk van de specialisatie vereist voor  uw dossier, zal de dienst geleverd worden door Ana Maria Franken of Mieke Gonnissen (de “uitvoerende advocaat”). De juridische specialisaties van elke advocaat vindt u terug op onze Website. Mocht u bijstand of advies zoeken voor andere rechtsmateries, kunnen wij steeds samenwerken met andere advocaten uit ons zorgvuldig geselecteerd netwerk.

Op alle diensten geleverd door de advocaten van MyAdvice zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze raadplegen via de link op elke Website pagina onderaan.

Informatie op deze Website

De informatie die u terug vindt op de Website is louter informatief en geenszins aangepast aan uw persoonlijke of specifieke situatie. U kan deze informatie dus niet beschouwen als een persoonlijk juridisch advies. De Website en de aangeboden informatie worden ter beschikking gesteld zoals ze zijn “in hun huidige staat” en zonder dat er enige garanties worden geleverd omtrent de kwaliteit ervan. Het gebruik van de Website en de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook op uw eigen risico. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van informatie via de Website.

 

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Website (inclusief hyperlinks) te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving.

Links naar derde websites

 

In sommige gevallen bevat de Website hyperlinks naar websites of webpagina’s van derden. Dergelijke hyperlinks worden louter voor informatieve doeleinden weergegeven. Het plaatsen van links naar dergelijke websites of webpagina’s impliceert op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring van de inhoud ervan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van zulke websites of webpagina’s noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het gebruik van een koppeling of het vertrouwen op de inhoud van externe websites. Gelieve de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dergelijke websites voorafgaandelijk te raadplegen. 

 

Consultatie vanop afstand (telefoon/videocall)

 

Indien een consultatie vanop afstand niet kan doorgaan wegens technische storingen bij MyAdvice, dan zal de uitvoerende advocaat een nieuwe afspraak inplannen of, indien u hierom verzoekt, de afspraak annuleren en een terugbetaling voorzien.

Voor consultaties via videocall vragen we u vriendelijk om erop toe te zien dat u beschikt over een stabiele internetverbinding om de consultatie te kunnen volgen. Uw toestel moet ook voorzien zijn van een geluidskaart, microfoon en camera en moet voldoende opgeladen zijn zodat de consultatie ongestoord kan plaatsvinden. Gelieve er rekening mee te houden dat eventueel tijdsverlies door aanhoudende technische problemen aan uw kant, deel zal uitmaken van de tijdsduur voorzien voor uw consultatie en geen aanleiding kan geven tot een terugbetaling. Hetzelfde geldt indien de consultatie niet kan doorgaan wegens de voorgaande redenen. U dient voorzichtigheidshalve vijf minuten voor aanvang van de afspraak aan te melden op de link die we u zullen doorsturen per e-mail. Bij laattijdige aanmelding behoudt de uitvoerende advocaat zich het recht voor om uw dossier af te sluiten en hebt u geen recht op terugbetaling.

 

Herroepingsrecht 

Indien u als particulier gebruik maakt van onze online-diensten via de Website of ons vanop afstand (per e-mail, videocall of telefoon) uw dossier toevertrouwt, dan kunt u gedurende 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de sluiting van de overeenkomst, deze overeenkomst herroepen zonder daarvoor een reden te moeten opgeven of bijkomende kosten te moeten betalen. De uitvoerende advocaat moet daarvan tijdig op de hoogte worden gebracht per e-mail. Een online gemaakte afspraak kan alleszins worden geannuleerd tot 24u op voorhand.

 

U beschikt niet over een herroepingsrecht indien de dienst uitgevoerd moet worden door de uitvoerende advocaat binnen de periode van 14 dagen vanaf de datum van de sluiting van de overeenkomst. In dat geval ziet u uitdrukkelijk af van uw recht tot herroeping van de overeenkomst. In dat geval kan u de overeenkomst, desgewenst, wel beëindigen (zie ook onze Algemene Voorwaarden).

 

Beperkingen

 

Het is verboden om een handeling te verrichten die tot doel of gevolg heeft dat de Website niet meer naar behoren functioneert, of het gebruiksgenot ervan te beperken, te verstoren of te verhinderen op eender welke wijze. 

 

Intellectuele eigendom

De vormgeving en de inhoud van de Website (bv. teksten, afbeeldingen, logo’s etc.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons en/of derde partijen. Al deze rechten worden voorbehouden. 

Het gebruiken van de intellectueelrechtelijk beschermde vormgeving en inhoud van de Website, anders dan voor het louter persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is slechts toegestaan na onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder hiertoe enige reden op te geven. Wanneer deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de Website en zal de gewijzigde versie in werking treden op de datum van de aankondiging. 

 

Varia

 

Indien één of meerdere van de clausules ongeldig of onuitvoerbaar worden verklaard bij rechterlijke beslissing, dan heeft dit slechts gevolgen voor desbetreffend(e) clausule(s). Noch de overige clausules, noch de Gebruiksvoorwaarden in hun geheel worden hierdoor aangetast.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en de regels van het internationaal privaatrecht, is van toepassing. 

Gebeurlijke betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

bottom of page