top of page
aaron-burden-QJDzYT_K8Xg-unsplash.jpg

Juridisch advies

De rol van een advocaat wordt jammer genoeg nog te vaak beperkt tot het voeren van procedures.

Nochtans geloven wij sterk in een ruimere dienstverlening en functie als advocaten. 

 

Goede adviezen kunnen conflicten vermijden of in de kiem smoren. Met de juiste communicatie en onderhandelingsvaardigheden kunnen voorts waardevolle oplossingen worden nagestreefd, ook buiten de rechtbank.

 

Wij streven ernaar om vlot bereikbaar te zijn zodat we uw vragen, klein of groot, nog vóór de escalatie van een conflict of zelfs volkomen preventief, kunnen behandelen. Onze tarieven zijn aangepast zodat u geen onnodige kosten betaalt. 

Is een conflict onvermijdbaar of vergevorderd? Ook dan adviseren we u over de mogelijkheden die er zijn om tot een oplossing te komen, aangepast aan de context en belangen die daarbij betrokken zijn.

Alternatieve geschillenbeslechting (ADR)

De laatste jaren worden meer maatregelen genomen om alternatieve vormen van geschiloplossing aan te moedigen.

Bemiddeling is een traject waarbij de betrokkenen bij een geschil met elkaar willen communiceren en werken aan een oplossing. Een onpartijdige bemiddelaar ondersteunt hen in deze zoektocht en reikt tools aan om tot verzoening te komen. De bemiddelingsprocedure is wettelijk geregeld en verloopt strikt vertrouwelijk.  Het bereikte akkoord kan vervolgens worden voorgelegd aan de rechtbank voor bekrachtiging, zodat het akkoord gelijk staat met een vonnis.

 

Als advocaten kunnen wij u bijstaan bij deze bemiddeling, actief meezoeken naar oplossingen en de redactie van een goed akkoord bewaken. Op deze manier dragen wij bij aan de efficiëntie van het bemiddelingstraject.

Mieke Gonnissen heeft tevens de opleiding genoten van bemiddelaar in familiale zaken. Zij hanteert deze aanpak waar mogelijk in familiale conflicten zoals erfenisdiscussies en onenigheden na samenwoning of huwelijk. Ook wanneer u wenst te scheiden met onderlinge toestemming (EOT) maar het nog oneens bent over bepaalde punten, kan u beroep doen op haar expertise.

Niet alleen bemiddeling leidt tot minnelijke akkoorden.​ Bij een onderhandeling proberen alle partijen bij een conflict in samenwerking met hun advocaten een oplossing te vinden via dialoog en compromis. Deze onderhandeling kan plaatsvinden vóór het opstarten van een procedure maar ook wanneer reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart. 

 

De bijstand van een advocaat heeft als voordeel dat alle besprekingen en correspondentie tussen advocaten vertrouwelijk verlopen. Werkelijke belangen en doelstellingen komen dan sneller aan de oppervlakte. Een onderhandeling is immers meer dan het louter uitwisselen van juridische standpunten. 


Vanuit een belangen- en oplossingsgericht denken staan wij u bij in deze gesprekken. Met onze juridische kennis bewaken wij tot slot de redactie van een optimaal en volledig schriftelijk akkoord.

Bekijk ook onze nieuwspost 'Een oplossing voor uw conflict'

In zakelijke context wordt wel eens beroep gedaan op arbitrage. Arbitrage heeft een vrijwillig karakter en maakt het voorwerp uit van een overeenkomst tussen partijen, waarbij ze zelf één of meer arbiters aanduiden die het geschil zullen beslechten, in principe zonder dat ze nadien over een beroepsmogelijkheid beschikken. Er zijn ook arbitrageinstellingen waartoe men zich kan wenden. In zaken met een aanzienlijke inzet kan deze alternatieve vorm van geschiloplossing aangewezen zijn. Meestal verloopt arbitrage sneller dan een procedure voor de rechtbank. 

Tot slot kan u een verzoeningspoging ondernemen voor de rechtbank. Wanneer de aard van het geschil dit toelaat, kan een partij de andere laten oproepen voor de rechter om te proberen partijen met elkaar te verzoenen. Wordt een minnelijke schikking bereikt, dan kan de rechter hiervan akte verlenen. Dit akkoord verwerft dan de kracht van een vonnis. Lukt het niet om partijen te verzoenen, dan kan het geschil alsnog ten gronde voor de rechter gebracht worden.

Procedurele bijstand

Wanneer het niet anders kan, zal een conflict moeten worden beslecht voor een rechtbank. Het kan ook gebeuren dat u uw rechten moet veiligstellen via een gerechtelijke procedure.

 

Ook in deze procedures vertrekken wij vanuit een ruimdenkende ingesteldheid en efficiënte aanpak. Wij staan u bij met onze jarenlange expertise en behartigen uw belangen op een doeltreffende manier.

bottom of page