top of page

Privacy- en cookieverklaring

Privacyverklaring

 

Laatst bijgewerkt op: 25 juli 2022

 

I. Algemeen - toepassingsgebied

We wensen te benadrukken dat we onze privacyverplichtingen ernstig nemen. Om deze reden hebben we deze verklaring (de 'Privacyverklaring') opgesteld, die uitlegt hoe uw persoonsgegevens worden beschermd.

 

Met deze Privacyverklaring wensen we u te informeren hoe we informatie verzamelen, delen en gebruiken, alleen of in combinatie met andere informatie, met betrekking tot uw identiteit ('Persoonsgegevens') in uw hoedanigheid van cliënt, (tegen)partij in een dossier, leverancier of zakelijke partner (of als contactpersoon bij een van deze entiteiten) ('u' of 'uw') van Ana Maria Franken en Mieke Gonnissen ('we', 'ons' en 'onze') . 

Deze Privacyverklaring bevat ook informatie over de rechten waarover u beschikt met betrekking tot de Persoonsgegevens die we over u verwerken en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. 

Wie treedt op als verwerkingsverantwoordelijke?

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring treden Ana Maria Franken (2018 Antwerpen, Van Luppenstraat 57, ondernemingsnummer 0830.003.561) en Mieke Gonnissen (2140 Borgerhout, Arthur Matthyslaan 24/3, ondernemingsnummer 0812.430.329) op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke bepalen zij het doel en de middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Hierbij zorgen zij ervoor dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en meer specifiek met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Contactgegevens: MyAdvice - Soetenborgh Bedrijvencentrum - Van Luppenstraat 57, 2018 Antwerpen - BELGIUM -  contact@myadv.online

Wanneer kunnen we uw Persoonsgegevens verwerken?

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verzameld en verwerkt in de volgende situaties:

 • Wanneer u met ons een overeenkomst sluit voor het gebruik van onze diensten of de levering van uw diensten;

 • Wanneer u als (tegen)partij optreedt in een dossier met één van onze cliënten;

 • Wanneer u onze website gebruikt of met ons communiceert via e-mail of telefoon;

 • Wanneer u ons uw contactgegevens overmaakt bij een ontmoeting in persoon;

 

II. Welke Persoonsgegevens verzamelen we en voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verwerkt? 

De categorieën van Persoonsgegevens die we verzamelen en de doelen waarvoor we deze verwerken, zijn hieronder opgesomd. Afhankelijk van de concrete situatie verwerken wij niet alle onderstaande Persoonsgegevens. Indien u een contract met ons aangaat voor het gebruik van onze diensten, zullen de verzamelde Persoonsgegevens uiteraard afhankelijk zijn van het soort dossier dat we voor u behandelen.

II.a Bij het sluiten van een overeenkomst voor het gebruik van onze diensten of de levering van uw diensten:

 • Categorieën van Persoonsgegevens: Identificatiegegevens; Contactgegevens; Familiale gegevens

 • Doeleinde: Nakomen contractuele verplichting (incl. deontologische regels voor advocaten) wanneer u een natuurlijke persoon bent

 • Wettelijke basis: Contractuele noodzaak

 • Categorieën van Persoonsgegevens: Identificatiegegevens; Contactgegevens

 • Doeleinde: Nakomen contractuele verplichting (incl. deontologische regels voor advocaten) indien u optreedt voor rekening van een onderneming

 • Wettelijke basis: Ons gerechtvaardigd belang om te contracteren met cliënten/leveranciers

 • Categorieën van Persoonsgegevens: Identificatiegegevens; Contactgegevens; Ondernemingsnummer; Financiële gegevens; Professionele gegevens (functie, bedrijf)

 • Doeleinde: Bedrijfsvoering (zoals facturatie en relatiebeheer)

 • Wettelijke basis: Ons gerechtvaardigd belang om onze operationele bedrijfsactiviteiten uit te voeren; Wettelijke verplichting (bv. bij facturatie)

 • Categorieën van Persoonsgegevens: Identificatiegegevens; Contactgegevens; Ondernemingsnummer; Financiële gegevens; Professionele gegevens (functie, bedrijf)

 • Doeleinde: Verdediging in gerechtelijke procedures

 • Wettelijke basis: Ons gerechtvaardigd belang om onze rechten te vrijwaren

 

Voor cliënten kunnen wij buiten de hierboven opgesomde gegevens ook bijzondere categorieën van Persoonsgegevens verwerken. Het gaat dan om gegevens waaruit afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken, alsook verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele voorkeur en gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten (“Bijzondere Persoonsgegevens”). Wij verwerken dergelijke Bijzondere Persoonsgegevens enkel indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw juridische vraag of uw dossier. 

II.b Wanneer u onze website gebruikt of met ons communiceert via e-mail of telefoon:

 • Categorieën van Persoonsgegevens: Identificatiegegevens; Contactgegevens; Professionele gegevens (functie, bedrijf); De inhoud van uw communicatie en de bijhorende technische details (datum en tijd etc.); Andere persoonsgegevens die u ons vrijwillig meegeeft

 • Doeleinde: Met u communiceren wanneer u bijv. ons contacteert met een vraag per e-mail, telefoon

 • Wettelijke basis: Ons gerechtvaardigd belang om te kunnen reageren wanneer u ons contacteert; Uw toestemming

 

II.c Wanneer u ons uw contactgegevens overmaakt bij een ontmoeting in persoon:

 • Categorieën van Persoonsgegevens: De contactgegevens die u ons overmaakt

 • Doeleinde: Prospecten-en relatiebeheer

 • Wettelijke basis: Ons gerechtvaardigd belang: beheren van contacten

II.d Wanneer u optreedt als (tegen)partij in een dossier met één van onze cliënten:

 • Categorieën van Persoonsgegevens: Identificatiegegevens, Contactgegevens, Professionele gegevens en andere Persoonsgegevens die aan ons werden overgemaakt door onze cliënte of die werden verzameld overeenkomstig deze Privacyverklaring

 • Doeleinde: Het behartigen van de belangen van onze cliënt(e)(n) in een dossier

 • Wettelijke basis: Het gerechtvaardigd belang van onze cliënt(e)(n)

Indien we u vragen om andere Persoonsgegevens te bezorgen die niet hierboven beschreven staan, dan zullen we tijdig preciseren welke Persoonsgegevens we u vragen te bezorgen en de redenen waarom we dit vragen. 

 

III. Aan welke ontvangers geven we uw Persoonsgegevens door? 

We kunnen uw Persoonsgegevens meedelen aan de volgende categorieën van ontvangers: 

 • aan onze medewerkers: we nemen hierbij voorzorgsmaatregelen om enkel toegang te verlenen tot Persoonsgegevens aan die personeelsleden die een gerechtvaardigde zakelijke reden hebben om toegang te krijgen en die een contractueel verbod hebben om de Persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doeleinde; 

 • aan onze derde partijen verkopers, dienstverleners en partners die diensten leveren aan ons voor het verwerken van persoonsgegevens, of die anderszins Persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die omschreven zijn in deze Privacyverklaring of aan u meegedeeld werden op het ogenblik dat we uw Persoonsgegevens verzamelen. Dit kan onder meer mededelingen omvatten aan derde partijen verkopers en andere dienstverleners die we gebruiken in verband met de diensten die ze aan ons leveren, inclusief om ons te ondersteunen op gebieden zoals IT platform beheer of support diensten, infrastructuur- en applicatiediensten, marketing. We verplichten dergelijke partijen om de Persoonsgegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken en om passende stappen te ondernemen om te verzekeren dat de Persoonsgegevens beschermd blijven;

 • aan elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij indien we geloven dat een mededeling noodzakelijk is (i) vanwege de geldende wetgeving of regulering, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen; 

 • aan onze auditoren, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken;

 • aan een potentiële koper (en diens adviseurs) in verband met een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze business, op voorwaarde dat we de koper informeren dat deze uw Persoonsgegevens enkel mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring; 

 • aan gelijk welke andere persoon of entiteit indien we uw voorafgaande toestemming hebben gekregen voor deze mededeling. 

 

De voormelde ontvangers zullen steeds gebonden zijn door een wettelijke of contractuele verplichting om uw Persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke manier te behandelen.

 

IV. Bescherming van uw privacy en veiligheid 

 

IV.1 We zullen uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring, als volgt: 

 • We zullen uw Persoonsgegevens voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden verwerken, en zullen deze niet verwerken op een wijze die niet verenigbaar is met deze doeleinden. 

 • We zullen uw Persoonsgegevens behoorlijk verwerken. Dit betekent dat we transparant zijn over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken en dat we deze enkel zullen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

 • We zullen uw Persoonsgegevens verwerken op een wijze die evenredig is met de doeleinden die de verwerking beoogt te bereiken. 

 • We hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om de Persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken te beschermen. Zo hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om onze IT infrastructuur, systemen, toepassingen en fysieke gebouwen te beveiligen. De maatregelen die we gebruiken zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te voorzien dat afgestemd is op het risico van de verwerking van uw Persoonsgegevens. 

 • We nemen passende maatregelen om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens waarover we beschikken juist en volledig zijn, en waar nodig geactualiseerd worden. Het is echter ook uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens zo correct, volledig en actueel mogelijk worden bijgehouden, door ons te informeren over elke wijziging of fout (bv. adreswijziging).

 • Uw Persoonsgegevens kunnen doorgegeven en verwerkt worden in andere landen dan het land waar u inwoner bent. Deze landen kunnen wetgeving hebben inzake gegevensbescherming die verschillen van de wetgeving van uw land (en, in sommige gevallen, minder bescherming bieden). 

 • Gegevensbewaring: We bewaren Persoonsgegevens die we van u verzamelen zolang we daartoe een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte hebben (bijvoorbeeld, om de dienst die u heeft verzocht te leveren of om in overeenstemming te zijn met toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten). 

 

Wanneer we niet langer over een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte beschikken om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Indien het voorgaande niet mogelijk is (bijvoorbeeld, omdat uw Persoonsgegevens opgeslagen werden in back-up archieven) zullen we uw Persoonsgegevens veilig bewaren en deze isoleren van elke verdere verwerking tot de verwijdering mogelijk is. 

 

IV.2. We wensen overigens te benadrukken dat we als advocaten gebonden zijn door ons beroepsgeheim. Als een gevolg hiervan zullen we uw Persoonsgegevens enkel verwerken indien dit is toegelaten, rekening houdend met onze vertrouwelijkheidsplicht als advocaat.

 

V. Uw rechten

V.1 U beschikt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving over de hieronder opgesomde rechten betreffende gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de voormelde contactgegevens. Houd er rekening mee dat we u om een identiteitsbewijs kunnen vragen, om zo uw identiteit te kunnen verifiëren alvorens in te gaan op uw verzoek.

 • U heeft een recht op inzage tot uw Persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons uitsluitsel kan vragen over het al dan niet verwerken van uw Persoonsgegevens. Bovendien kunt u om een kopie verzoeken van uw Persoonsgegevens en kan u ons vragen om informatie te verstrekken over de Persoonsgegevens die wij over u bijhouden. Gelieve in dat geval duidelijk aan te geven voor welke verwerkingsactviteiten u toegang wenst te krijgen tot uw Persoonsgegevens.

 • U kunt ons vragen om uw Persoonsgegevens te corrigeren indien u kunt aantonen dat deze Persoonsgegevens foutief , onvolledig of niet langer up-to-date zijn. U kunt ons ook vragen om uw Persoonsgegevens te wissen in de volgende gevallen: (i) uw Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; (ii) u trekt uw toestemming waarop de verwerking van uw Persoonsgegevens was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor deze verwerking; (iii) u maakt bezwaar (zie ook hieronder) en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking; of (iv) de Persoonsgegevens moeten worden gewist om tegemoet te komen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.

 

 • Bovendien kunt u, onder bepaalde omstandigheden zoals hieronder uiteengezet, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of verzoeken om de overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens. 

  • Voor wat betreft uw recht van bezwaar, zullen wij onverwijld uw verzoek inwilligen indien ons gerechtvaardigd belang betrekking heeft op directe marketing. Voor andere gerechtvaardigde belangen zoals hierin opgesomd, verzoeken wij u om uw specifieke gronden te omschrijven die aanleiding geven tot uw verzoek. In dat geval moeten wij immers onze gerechtvaardigde belangen afweten tegen uw specifieke gronden. Indien uw gronden zwaarder doorwegen dan onze gerechtvaardigde belangen, zullen wij ingaan op uw verzoek.

  • Voor wat betreft uw recht op verwerkingsbeperking, kunt u ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken: 

   • Gedurende de tijd die we nodig hebben om de juistheid van uw Persoonsgegevens te controleren wanneer de juistheid ervan wordt betwist door u;

   • Wanneer de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de Persoonsgegevens en om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;

   • Wanneer we de Persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

   • Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder doorwegen.

  • Voor wat betreft uw recht op overdraagbaarheid van gegevens, geldt dit recht enkel indien de verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming gebeurt of uit contractuele noodzaak. In deze gevallen kan u een kopie van ons verkrijgen in een gestructureerd, veel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Dit recht geldt enkel voor Persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en doet geen afbreuk aan de rechten van anderen. 

 • Indien we uw Persoonsgegevens verzameld en verwerkt hebben met uw toestemming, dan kan u op gelijk welk ogenblik uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

 • U beschikt over het recht om u op gelijk welk ogenblik af te melden voor marketing communicatie die we u toesturen. Gelieve ons te contacteren via de contactgegevens hierboven vermeld om u af te melden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing). 

 • Indien u een klacht heeft of vragen heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om hier op een passende wijze op te reageren. Indien u vindt dat we uw klacht of eventuele bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, verwijzen we u door naar: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

V.2 We beantwoorden alle verzoeken die we ontvangen van individuen die hun rechten betreffende gegevensbescherming wensen uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Geef in uw verzoek steeds duidelijk aan welk recht u wenst uit te oefenen, om zo een efficiënte opvolging van uw verzoek mogelijk te maken. 

 

Het treffen van de maatregelen om uw verzoek in te willigen is in principe kosteloos, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dat geval kunnen we hetzij een redelijke vergoeding aanrekenen hetzij weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

 

VI. Wijzigingen aan de Privacyverklaring

VI.1 Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om tegemoet te komen aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Privacyverklaring wijzigen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren.  

VI.2 Bovenaan deze Privacyverklaring wordt getoond op welke datum deze Privacyverklaring het laatst werd gewijzigd. 

Ana Maria Franken

Mieke Gonnissen

 

 

Cookieverklaring

Laatst bijgewerkt op: 25 september 2020

 

Deze cookieverklaring (de 'Verklaring') is van toepassing op het gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën op www.myadv.online, de website (de 'Website') van MyAdvice ('we' of 'ons').

 

Over deze verklaring

 

Deze Verklaring legt uit hoe MyAdvice gebruik maakt van cookies en gelijkaardige technologieën om u te herkennen wanneer u onze website bezoekt. Het legt uit wat deze technologieën zijn en waarom we ze gebruiken, alsook uw rechten om ons gebruik ervan te beheren.

 

Neem alstublieft de tijd om deze Verklaring grondig te lezen. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren via contact@myadv.online

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen. Cookies worden meestal gebruikt om websites efficiënt te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden of om informatie te rapporteren.

 

Er zijn verschillende soorten cookies die in categorieën worden opgedeeld naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur. 

 

 • Eerstepartijcookies zijn cookies die geplaatst worden door de eigenaar van de website die op dat moment bezocht wordt, terwijl derdepartijcookies worden geplaatst door een andere website dan diegene die bezocht wordt. Derdepartijcookies laten toe om eigenschappen of functionaliteiten van derde partijen beschikbaar te stellen op of via de bezochte website (bv. interactieve content en analyses). De partijen die deze derdepartijcookies plaatsen, kunnen uw computer of toestel herkennen wanneer u de website in kwestie bezoekt én wanneer u bepaalde andere websites bezoekt.

 

 • Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de bezochte website te gebruiken.

 

 • Performantiecookies verzamelen informatie over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. 

 

 • Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

 

 • Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die automatisch verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Permanente cookies daarentegen blijven aanwezig op het apparaat van de gebruiker totdat ze door de gebruiker verwijderd worden of totdat ze door de browser worden verwijderd na afloop van de duur bepaald in de cookie. De duur van de cookies die wij op onze website gebruiken wordt hieronder in de tabel gedetailleerd beschreven.

 

Meer informatie over de verschillende soorten cookies die bestaan kan gevonden worden op www.allaboutcookies.org.

 

Waarvoor worden cookies gebruikt op onze website?

 

Wij gebruiken essentiële website cookies die strikt technisch noodzakelijk zijn om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via onze website en om sommige van diens functionaliteiten te kunnen gebruiken, zoals bv. beveiliging, taalvoorkeuren, foutopsporing. Het gebruik van dergelijke essentiële cookies is niet afhankelijk van uw toestemming als bezoeker. U kan het gebruik hiervan dan ook niet weigeren.

Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Google Analytics.

 

Welke soorten cookies gebruiken we?

 

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken op deze website.

 

Essentiële cookies

 • Naam: XSRF-TOKEN

 • Doel: Beveiliging

 • Type: Essentieel (sessie) Eerstepartijcookie

 • Naam: hs

 • Doel: Beveiliging 

 • Type: Essentieel (sessie) Eerstepartijcookie

 

 • Naam: SSR-caching

 • Doel: Systeemaanduiding

 • Type: Essentieel (1 minuut) Eerstepartijcookie

 

 • Naam:_wixCIDX

 • Doel: Systeemtoezicht en foutopsporing

 • Type: Essentieel (3 maanden) Eerstepartijcookie

 

 • Naam: _wix_browser_sess

 • Doel: Systeemtoezicht en foutopsporing

 • Type: Essentieel (sessie) Eerstepartijcookie

 

 • Naam: TS*

 • Doel: Beveiliging en antifraude

 • Type: Essentieel (sessie) Eerstepartijcookie

 

 • Naam: bSession

 • Doel: Systeemeffectiviteitsmeting

 • Type: Essentieel (30 minuten) Eerstepartijcookie

 

 • Naam: fedops.logger.sessionld

 • Doel: Stabiliteit van het systeem, systeemeffectiviteitsmeting

 • Type: Essentieel (12 maanden) Eerstepartijcookie

Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website ter beschikking te stellen voor u, kan u deze cookies niet weigeren. U kunt deze echter blokkeren of verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals hieronder beschreven onder de titel "Hoe kan je cookies beheren?".

 

Hoe kan je cookies beheren?

 

U kunt uw browserinstellingen instellen of wijzigen om cookies te aanvaarden of te weigeren. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan u nog steeds onze website gebruiken, al kan uw toegang tot bepaalde functionaliteiten en delen van onze website beperkt worden. Aangezien de middelen waarmee u cookies kan weigeren via uw browserinstellingen verschillen van browser tot browser, dient u voor meer informatie het helpmenu van uw browser te raadplegen.

 

Indien u een of meer cookies heeft uitgeschakeld, kunnen we nog steeds informatie gebruiken die verzameld werd door deze cookies voordat de cookie werd uitgeschakeld. We zullen echter ophouden met informatie te verzamelen via de opt-out cookie.

 

Wijzigingen aan deze verklaring

 

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Wanneer we onze Verklaring zouden wijzigen, zullen we de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren. De gewijzigde versie is onmiddellijk van toepassing. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voor materiële wijzigingen aan deze Verklaring.

 

U kan zien wanneer deze Verklaring voor het laatst werd gewijzigd, door de "laatst gewijzigd op" datum te bekijken bovenaan deze Verklaring.

Ana Maria Franken

Mieke Gonnissen

bottom of page