top of page

Contacteer ons voor een afspraak

Er zijn drie wegen om een bespreking te houden: online (video call), via telefoon of in ons kantoor. ​

U kan een afspraak inplannen volgens uw mogelijkheden. 

Contacteer de advocaat met wie u wenst te overleggen:

Ana Maria Franken

am.franken@myadv.online

Mieke Gonnissen

m.gonnissen@myadv.online

Bent u niet zeker bij wie u terecht kan?

Stuur uw vraag naar contact@myadv.online of contacteer ons via +32 487 40 77 13

Ons kantoor is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 17u.

Consultaties buiten deze uren zijn uitzonderlijk mogelijk na overleg.

Wij hopen u binnenkort te mogen ontmoeten!

DSC_8141.jpg

Werkwijze en tarieven

Eerste consultatie

Voor een eerste bespreking en kennismaking vragen wij u per e-mail of telefoon een afspraak te maken. 

Deze afspraak wordt onmiddellijk afgerekend aan de prijs van €50 excl. btw (€60,50 incl. btw). Wij voorzien een duurtijd van 45 minuten.  Indien de bespreking plaatsvindt in ons kantoor, kan u desgewenst de betaling ter plaatse regelen met contant (gepast) geld of via bancontact app.

 

Een globale prijs of uurtarief wordt op transparante wijze besproken en vastgelegd bij de opstart van een dossier. Op dat ogenblik wordt tussen advocaat en cliënt een contract ondertekend. Nadien ontvangt u facturen voor de geleverde prestaties, betaalbaar via overschrijving.

Consultatie (dossier)

Van zodra een dossier wordt opgestart, kan u samen met de advocaat overleggen wanneer een bijkomende afspraak nodig is.

Deze consultatie wordt afgerekend volgens het overeengekomen uurtarief. 

Eenmalig advies

Voor ondernemende cliënten is het belangrijk om zonder omwegen terecht te kunnen bij een advocaat. Bij dringende strategische vragen of juridische kwesties die niet noodzakelijk een procedure tot gevolg hebben, kan een eerste deskundig advies reeds voldoende zijn. 

Ook voor andere cliënten kan een eenmalig advies uitweg bieden om een probleem aan te pakken.

Bespreek met uw advocaat een vast tarief, zonder dossierkosten, en geef zo goed als mogelijk aan waarover uw vraag precies gaat.

Een eenmalig advies kan desgewenst ook schriftelijk worden bezorgd. 

Wij voorzien deskundige adviezen in volgende materies:

  • Vastgoedrecht (woninghuur, handelshuur, gemeen huurrecht, mede-eigendom, koop-verkoop, bouwrecht)

  • Erfrecht (nalatenschappen, onverdeeldheden, schenkingen en legaten, testamenten, vruchtgebruik)

  • Familierecht (afstamming, huwelijk en samenwoning, EOT, verdeling van vermogens)

  • Ondernemingsrecht (contracten en verbintenissen, algemene voorwaarden, vennootschapsgeschillen, invordering)

Ereloon en kosten

De diensten geleverd door Ana Maria Franken en/of Mieke Gonnissen worden aangerekend volgens een forfait wat betreft de eerste consultaties en administratieve kosten. Overige prestaties worden aangerekend volgens een uurtarief dat wordt vastgelegd en besproken bij de opstart van een dossier. Uitzonderlijk kan een globale prijs worden afgesproken voor het volledige dossier, bijvoorbeeld bij eenmalige adviezen. Om volwaardig advies en bijstand te kunnen bieden op een toegankelijke manier werkt MyAdvice bewust kostenbesparend en zijn de tarieven aangepast aan de aard van de prestaties.

Als administratieve kosten worden beschouwd:

  • opening dossier en opstart facturatie (€50 excl. btw)

  • formele briefwisseling per drager/post (€5 excl. btw per pagina) *digitale briefwisseling wordt nooit aangerekend in kosten

  • kopieën vanaf 20 pagina's (€0,20 excl. btw per pagina) 

  • verplaatsingskosten (€0,35/km)

 

Tarieven ereloon (excl. btw):

A-tarief (€75 per uur)

Advies eerstelijn / aftoetsen van slaagkansen en mogelijkheden / courante vragen voorafgaand aan procedure

 

B-tarief (€100 per uur)

Bijstand bij onderhandeling en bemiddeling / opstellen van contracten en andere juridische documenten / deskundig advies / formele correspondentie met derde partijen (o.a. ingebrekestelling) 

 

C-tarief (€125 per uur)

Court dossier - bijstand bij gerechtelijke procedures / opstellen dagvaarding of verzoekschrift / vertegenwoordiging en bijstand ter zitting / opstellen conclusies / voorbereiding pleidooien / vertegenwoordiging en bijstand op formele vergaderingen van deskundigen (o.a. notaris) / uitvoering en opvolging

 

D-tarief (€40 per uur)

Diminished of verminderd tarief voor prestaties die billijkheidshalve kunnen worden aangerekend aan een verminderd tarief (bijv. wachttijd)

Indien u slechts beperkte inkomsten geniet, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor kosteloze juridische bijstand. Op 1 november 2023 werden de inkomensgrenzen voor de toekenning van de volledig of gedeeltelijk kosteloze juridische tweedelijnsbijstand verhoogd. Meer toelichting over de voorwaarden om beroep te doen op een pro Deo advocaat vindt u op de webpagina van het Bureau voor Juridische Bijstand. Zowel Ana Maria Franken als Mieke Gonnissen kunnen, in hun respectievelijke materies, pro Deo dossiers voor u behandelen. Voor ondersteuning bij uw aanvraag contacteert u ons best via contact@myadv.online.  

bottom of page